Get started with Docker

A. Official 1. Docker: https://www.docker.com/ 2. Docker Hub: https://hub.docker.com/explore/ B. Get Started I. Install: 1. Mac: https://docs.docker.com/mac/ 2. Linux: https://docs.docker.com/linux/ Ubuntu: https://docs.docker.com/engine/installation/linux/ubuntulinux/ 3. Windows: https://docs.docker.com/windows/ 4. Compose: https://docs.docker.com/compose/install/ C. Vietnam I. Cơ bản 1. Tôi Read more…

Gom ứng dụng Windows 7 về một mối

Gom ứng dụng Windows 7 về một mối

TTO – Tự mình nắm bắt và kiểm soát tất cả ứng dụng của Windows 7 dường như là việc bất khả thi nhưng với Windows 7 in a Box sẽ giúp bạn biến điều không thể thành có thể.

Không chỉ tập hợp tất cả ứng dụng (bao gồm cả các ứng dụng ẩn) của Windows 7 về một mối, Windows 7 In a Box (IAB) còn cho phép bạn truy cập nhanh các thư mục then chốt của hệ thống cũng như cửa sổ cấu hình quan trọng của Internet Explorer 8.

Tải miễn phí Windows 7 in a Box tại đây hay từ MediaFire, dung lượng bé “hạt tiêu” (122KB). Sau đó, bạn chỉ việc giải nén và chạy file Windows 7 in a Box.exe để mở giao diện chính của chương trình.

Bài này minh họa Windows 7 in a Box trên Windows 7 Ultimate 32-bit.

22 chức năng của Windows 7 trong menu Functions

1. Chọn menu Functions, bạn sẽ thấy 22 dòng lệnh để mở nhanh 22 chức năng thường dùng của Windows 7 Ultimate: Logoff, Restart, Shutdown, Power Options, Hibernate Now, Content Advisor (một tính năng của Internet Explorer 8), Stored Usernames and Passwords (chứa đựng tài khoản của các dịch vụ Microsoft mà bạn từng đăng nhập), Regional and Language Options, Printer Management Folder, Printer User Interface, Ease of Access Center, Forgotten Password Wizard (tạo đĩa reset mật khẩu Windows 7), Map Network Drive Wizard….

2. Menu Folders giúp bạn truy cập nhanh 35 thư mục và hộp thoại quan trọng (bao gồm những thư mục ẩn với đường dẫn rất dài dòng): Fonts, History, Cookies, Desktop, Favorites, Common (gồm chín thư mục), Windows, Folder Options (chứa ba đường dẫn mở ba thẻ General, Search và View), Local Application Data….

3. Menu Internet Settings tích hợp 14 dòng lệnh để mở cửa sổ thiết lập Internet cho Windows 7 cùng các tính năng của Internet Explorer 8, bao gồm: Netstat, NS Lookup (chẩn đoán thông tin DNS của một domain), Internet Options (gồm 7 lệnh mở nhanh bảy thẻ trong hộp thoại Internet Options của Internet Explorer 8)…

4. Menu Programs chứa 39 chương trình có sẵn của Windows 7 Ultimate, bao gồm: Paint, Narrator (đọc tên những ứng dụng  mà bạn đang di chuyển đến và thao tác vừa thực hiện, bằng tiếng Anh), Notepad, Wordpad, Calculator, XPS Viewer (xem và chỉnh sửa file XPS), Sticky Notes, Snipping Tool, Character Map (chèn những kí tự đặc biệt vào văn bản), On Screen Keyboard (bàn phím ảo). (more…)