Hướng dẫn gửi tin nhắn tới Zalo Official Account sử dụng C# trong .NET Core 3.1

Published by Việt Coding on

Hướng dẫn gửi tin nhắn tới Zalo Official Account sử dụng C# trong .NET Core 3.1

Đây là bài viết được viết bởi AI ChatGPT của Open AI

Trong bài viết này, chúng ta sẽ học cách gửi tin nhắn tới Zalo Official Account sử dụng C# trong .NET Core 3.1.

Bước 1: Tạo một project .NET Core

Mở Visual Studio và chọn File > New > Project.
Trong danh sách các mẫu, chọn Console App (.NET Core) và nhấn Next.
Đặt tên cho project và nhấn Create.

Bước 2: Cài đặt HttpClient

Trong Solution Explorer, chọn project và nhấn chuột phải.
Chọn Manage NuGet Packages.
Tìm và cài đặt Microsoft.AspNet.WebApi.Client.

Bước 3: Viết mã để gửi tin nhắn

Sau khi cài đặt HttpClient, bạn có thể viết mã để gửi tin nhắn như sau:

using System;
using System.Net.Http;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ZaloMessageSample
{
  class Program
  {
    static async Task Main(string[] args)
    {
      var httpClient = new HttpClient();
      httpClient.DefaultRequestHeaders.Add("Authorization", "Bearer {access_token}");

      var content = new StringContent("{\"recipient\":{\"oid\":\"oid\"},\"message\":{\"text\":\"Hello World\"}}", Encoding.UTF8, "application/json");
      var response = await httpClient.PostAsync("https://openapi.zalo.me/v2.0/oa/message", content);

      Console.WriteLine(await response.Content.ReadAsStringAsync());
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Bước 4: Chạy chương trình

Nhấn F5 để chạy chương trình.
Kết quả trả về sẽ hiển thị trên console.

Trong đó, “oid” là id của Zalo Official Account và “access_token” là token của bạn được cấp bởi Zalo API.

Quảng cáo tài trợ


Việt Coding

Là một người đam mê lập trình, tôi vọc vạch đủ thứ liên quan đến lập trình cho thoả chí tò mò. Hiện làm chủ yếu ở mảng phát triển ứng dụng di động cho iOS và Android với React Native. Thỉnh thoảng vọc vạch mấy thứ liên quan đến Internet of Things như Smart Home. Đang nghịch mấy con Raspberry Pi và thấy nó cũng thú vị :)

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To create code blocks or other preformatted text, indent by four spaces:

    This will be displayed in a monospaced font. The first four 
    spaces will be stripped off, but all other whitespace
    will be preserved.
    
    Markdown is turned off in code blocks:
     [This is not a link](http://example.com)

To create not a block, but an inline code span, use backticks:

Here is some inline `code`.

For more help see http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax