Cài Docker trên Raspbian

Docker đã hỗ trợ Raspbian bắt đầu 2016. Bài hướng dẫn dưới đây từ trang chủ của Docker khá đầy đủ và rõ ràng: https://docs.docker.com/install/linux/docker-ce/debian/ Việt Coding nghĩ không nhất thiết phải viết lại làm Read more…

Get started with Docker

A. Official 1. Docker: https://www.docker.com/ 2. Docker Hub: https://hub.docker.com/explore/ B. Get Started I. Install: 1. Mac: https://docs.docker.com/mac/ 2. Linux: https://docs.docker.com/linux/ Ubuntu: https://docs.docker.com/engine/installation/linux/ubuntulinux/ 3. Windows: https://docs.docker.com/windows/ 4. Compose: https://docs.docker.com/compose/install/ C. Vietnam I. Cơ bản 1. Tôi Read more…