Quản lý danh sách người dùng bằng React Context API

Published by Việt Coding on

Quản lý danh sách người dùng bằng React Context API

Trong ReactJS, chúng ta có thể sử dụng Context API để quản lý dữ liệu dễ dàng và hiệu quả hơn so với props từ cha sang con. Trong bài hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng Context API để quản lý danh sách người dùng trong một ứng dụng ReactJS.

Bước 1: Tạo một Context

Đầu tiên, ta sẽ tạo một Context sử dụng hàm createContext của React.

import React, { createContext, useState } from 'react';

export const UserContext = createContext();

Bước 2: Tạo Provider cho Context

Sau đó, ta sẽ tạo một Provider cho Context này để cung cấp giá trị cho các Component con.

export const UserProvider = (props) => {
 const [users, setUsers] = useState([
  { id: 1, name: 'User 1' },
  { id: 2, name: 'User 2' },
  { id: 3, name: 'User 3' },
 ]);

 return (
  <UserContext.Provider value={[users, setUsers]}>
   {props.children}
  </UserContext.Provider>
 );
};

Bước 3: Sử dụng Context trong một Component

Để sử dụng Context trong một Component, ta sử dụng hàm useContext.

import React, { useContext } from 'react';
import { UserContext } from './UserContext';

const UserList = () => {
 const [users, setUsers] = useContext(UserContext);

 return (
  <div>
   <h3>User List</h3>
   <ul>
    {users.map((user) => (
     <li key={user.id}>{user.name}</li>
    ))}
   </ul>
  </div>
 );
};

Bước 4: Sử dụng Provider trong ứng dụng

Cuối cùng, ta sẽ sử dụng Provider trong cấu trúc của ứng dụng.

import React from 'react';
import { UserProvider } from './UserContext';
import UserList from './UserList';

function App() {
 return (
  <UserProvider>
   <UserList />
  </UserProvider>
 );
}

export default App;

Kết quả:

Với việc sử dụng Context API, chúng ta có thể quản lý danh sách người dùng hoặc bất kỳ dữ liệu nào từ backend API một cách dễ dàng và hiệu quả hơn so với việc sử dụng props từ cha sang con. Việc sử dụng Context API giúp cho code trở nên dễ quản lý và dễ mở rộng hơn.

Quảng cáo tài trợ


Việt Coding

Là một người đam mê lập trình, tôi vọc vạch đủ thứ liên quan đến lập trình cho thoả chí tò mò. Hiện làm chủ yếu ở mảng phát triển ứng dụng di động cho iOS và Android với React Native. Thỉnh thoảng vọc vạch mấy thứ liên quan đến Internet of Things như Smart Home. Đang nghịch mấy con Raspberry Pi và thấy nó cũng thú vị :)

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To create code blocks or other preformatted text, indent by four spaces:

    This will be displayed in a monospaced font. The first four 
    spaces will be stripped off, but all other whitespace
    will be preserved.
    
    Markdown is turned off in code blocks:
     [This is not a link](http://example.com)

To create not a block, but an inline code span, use backticks:

Here is some inline `code`.

For more help see http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax