Viewing tag : photoshop

Hiệu ứng Angled Lines trên hình ảnh

1. Open Photoshop. Open an image to apply angled lines effect. 2. Create New file with 3 pixel width, 3 pixel height and transparent background. 3. Select some foreground color. Draw angled line using Pencil Tool. 4. Select All using CTRL + A 5. Create a pattern by Edit > Define Pattern. Name the pattern. […]

Hiệu ứng Grid Effect trên hình ảnh

1. Open Photoshop. Open an image to apply grid effect. 2. Create New file with 10 pixel width, 10 pixel height and transparent background. 3. Keep Black as a foreground color. Fill the top and left 1 pixel area of transparent background with black color using Pencil Tool. 4. Select All using CTRL + A […]

Hiệu ứng Vertical Lines trên hình ảnh

1. Open Photoshop. Open an image to apply vertical lines effect. 2. Create New file with 3 pixel width, 3 pixel height and transparent background. 3. Select black as a foreground color. Draw vertical line using Pencil Tool. 4. Select All using CTRL + A 5. Create a pattern by Edit > Define Pattern. Name […]

Hiệu ứng Patchwork Grids trên hình ảnh

1. Open Photoshop. Open an image to apply patchwork grid effect. 2. Create a new layer in the layer palette and fill it with white color. Keep the layer selected. 3. Filter > Texture > Patchwork Square Size – 1 Relief – 0 4. Change the layer blending mode to Color Burn and Opacity to […]

Hiệu ứng Line Effect trên hình ảnh

1. Open Photoshop. Open an image to apply line effect. 2. Desaturate the image by Image > Adjustments > Desaturate 3. Create New file with 1 pixel width, 2 pixel height and transparent background. 4. Keep Black as a foreground color. Fill the top 1 X 1 pixel of transparent background using Pencil Tool. 5. […]

Tô nhiều màu trên đối tượng

Ví dụ như hình sau : Các bước như sau : – Vẽ một ảnh bất kỳ– Tạo 1 layer mới trên cùng– Dùng Brush nhẹ, tô nhiều màu lên layer mới đó– Chỉnh Blend về Color và độ mờ 80%– Done ! Một số nhận xét sơ lược : – Nền đen – Tô […]