Viewing tag : iis7

Tạo nhiều website trên IIS

IIS (Internet Information Services) là một webserver rất nổi tiếng của Microsoft được tích hợp sẵn trong các hệ điều hành Windows như Windows 2000, Windows XP Professional, Windows Server 2003 (IIS6) Windows 7, Windows Server 2008, (IIS7)… Trong bài viết nhỏ hôm nay, tôi trình bày cách tạo nhiều website trên IIS. Có lưu […]